Catching the Waves  (2013)

Chor. Olga Pona
Light: Vladimir Karpov
Music: edit by Olga Pona
Costumes + Stage design: Olga Pona
Dance: Svetlana Lvova, Elena Prishvitsyna, Tatiana Lumpova, Olga Sharova, Maria Greyf, Yulia Abramova, Tatiana Tuzikova, Tatiana Sushchenko, Vladislav Morosov, Andrey Zykov, Artyom Sushchenko, Dmitriy Chegodar, Stepan Bannov
Duration: 60 min.

• Nominated for Golden Mask 2014
• Olga Pona nominated as choreographer

 

Co-production: Theater im Pumpenhaus, Münster

Photos: Ursula Kaufmann

VIDEO