27/09/2016 | Chelyabinsk | Theater Manneken | БЕЛЯШ – @РОСR#FF – “11:30”

27/09/2016 | Chelyabinsk | Theater Manneken | БЕЛЯШ (choreography and dance Artem Sushchenko) – @РОСR#FF (choreography Maria Greyf and Andrey Zykov – dance: Maria Greyf, Andrey Zykov, Dmitry Chegodar, Stepan Bannov | PREMIERE) – “11:30” (choreography and dance Elena Prishvitsyna and Vladislav Morosov | PREMIERE)

09_27_2016