25/04/2014 | Krasnoyarsk – Festival ” Isadora ” | “Kiss me twice” and “S’élevant” .

25/04/2014 – Krasnoyarsk – Festival ” Isadora ” – “Kiss me twice” (chor. Elena Prishvitsyna and Vladislav Morozov) and “S’élevant” ( chor. Maria Greyf and Andrey Zykov).