23/05/2016 | Chelyabinsk | Drama Theater | Five – Dom – Male Identity

23/05/2016 | Chelyabinsk | Drama Theater | 19:00 | Five (Premiere Dance Theater NOGA, Omsk, Choreography Olga Gorobchuk) – Dom (Choreography Elena Prishvitsyna and Vladislav Morosov) – Male Identity (Choreography Olga Pona)