22/04/2021 | Omsk | Festival POINT | Anticipation

22/04/2021 | Omsk | Festival POINT | UMC “Chemist | Anticipation (choreographers: Rafael Timerbakov, Dmitry Chegodar, Tatiana Kritskaya