18/10/2018 | Tyumen | Theatrical festival “Living persons” | Carton

18/10/2018 | Tyumen | Theatrical festival “Living persons” | Carton (Choreography: Denis Chernikov, Dmitri Chegodar, Rafael Timerbakov, Vladislav Morosov, Vladimir Vdovenkо, Olga Pona)