17/09/2020 | Plast | Belyash + Kiss Me Twice

17/09/2020 | Plast | Belyash (choreography and dance Artem Sushchenko) + Kiss Me Twice (choreography and dance Elena Prishvitsyna and Vladislav Morosov)