15/02/2016 | Chelyabinsk | Theater Manneken | 6 Works by 9 Choreographers

15/02/2016 | Chelyabinsk | Theater Manneken 19:00 | 6 Works by 9 Choreographers
My Love-My Life (Zonka, Екатеринбург | Chor. Anna Shchekleina and Aleksandr Frolov)
Belyashi (Аrtem Sushchenko)Introspective (Rafael Timerbakov)
SOLO FOR TWO (Maria Greyf, Тatiana Sushchenko)
Maximum Illusion (Elena Prishvitsyna, Vladislav Morosov)
Year without Love (Dmitry Chegodar, Rafael Timerbakov)

web_manneken_022016