15/10/2018 | Chelyabinsk | Theater for Young Audience | Carton + @pocr#ff

15/10/2018 | Chelyabinsk | Theater for Young Audience | Carton (Choreography: Denis Chernikov, Dmitri Chegodar, Rafael Timerbakov, Vladislav Morosov, Vladimir Vdovenko, Olga Pona) + @pocr#ff (Choreography: Maria Greyf and Andrey Zykov)