08/06/2021 | Chelyabinsk | Theater Manneken | Belyash + Moza Memory + Irrational

08/06/2021 | Chelyabinsk | Theater Manneken | 18:30 | Belyash (solo by Artem Sushchenko) + Moza Memory (solo by Vladimir Vdovenko ) + Irrational (solo by Dmitry Chegodar)