04/03/ 2019 | Chelyabinsk | Theater for Young Audience | Carton + Noun and Adjective

04/03/ 2019 | Chelyabinsk | Theater for Young Audience | Carton  (Choreography: Denis Chernyshov, Dmitry Chegodar, Rafael Timerbakov, Vladislav Morozov, Vladimir Vdovenko, Olga Pona) + Noun and Adjective (Choreography and dance Tatiana Sushchenko and Artem Sushchenko) | PREMIERE