03/11/2016 | Serov | Drama Theater | Male Identity + Belyashi + Maximum Illusion

03/11/2016 | Serov | Drama Theater | Male Identity (Choreography Olga Pona) + Belyashi (Choreography and dance Artem Sushchenko) + Maximum Illusion (Choreography and dance Elena Prishvytsina and Vladislav Morosov)

poster_serov