03/10/2021 | Chelyabinsk | New art theater | When dad was little + Anticipation

03/10/2021 | Chelyabinsk | New art theater | Lenin Avenue 19 | 18:30 | When dad was little (choreography Pavel Glukhov ) + Anticipation (choreography and dance Raphael Timerbakov, Dmitry Chegodar, Tatiana Kritskaya)